• Home
 • Автокаско
 • Автокаско история

Автокаско история

Автокаско и (изборът + подборът как да попаднеш ) на (правилната + точната + коректната твоята) автомобилна (застраховка + автокаско + полица + осигуровка)

 

Всеки (знае + е наясно + има идея + е запознат + не е чужд с факта), че (колите + автомобилите + пътните превозни средства) (понякога + на моменти + се случва да) (претърпяват + преживеят + са потърпевши от) (злополуки + инциденти + поражения + неприятни ситуации) и ако (собственикът + притежателят + шофьорът) не си е (направил + подсигурил )автокаско, (получава + го връхлита + си докарва) (двойно + два пъти по голямо) (главоболие + болка в главата) след (неизбежния + необратимия + безспорния + неминуемия + неотменния) (първоначален + първи + начален) (шок + стрес + уплах). Автокаското (покрива + плаща + обезщетява + компенсира) (всякакви + какви ли не + най-различни) (нещастия + инциденти + поражения + щети), (сполетели + споходили + връхлетели + застигнали + нападнали) (колата + автомобила) ти.

За (какво + какви цели) ще (послужи + е полезно) автокаското и какво (представлява + означава + е значението му)

 

Този тип (застраховка + полица + обезщетение) е (споразумение + договорка + сговор + контракт + съгласие)

Автокаско-1
Автокаско

между застраховател и (клиент + потребител + ползвател). (Автомобилът + Колата + Превозното средство) на (клиента + потребителя + ползвателя) е (потърпевш + пострадал + с тежки наранявания + със сериозни поражения) след (злополука + бедствие + катастрофа + инцидент + произшествие + несполука). (Застрахователят  + Застраховащият) се (ангажира + нагърбва + заема + наема + захваща + залавя) да (покрие + възстанови + заплати) (щетите + пораженията + повредите + загубите + счупванията). (Потребителят + клиентът + ползвателят + потърпевшият) (има право + може + би могъл) да (ползва + се възползва от + употреби) всеки (вид + тип) (обезщетение + обезпечение + компенсация + възвръщане + възстановка  от щетите), (описано + разгледано + написано + засегнато) в (договора + споразумението + писмения документ) на автокаското. Като за (начало + започване), автокаското ще ти (спести + икономиса) пари. Това не е (маловажна + незначителна + малка + несъществена) (причина + повод + предтекст + довод аргумент). Автокаското (покрива + обезпечава + възстановява + се грижи + има грижа за + поема отговорност за) (всякакви + какви ли не + всевъзможни + разнородни + разнообразни) (щети  + повреди + счупвания) по колата.

Автокаско (застраховките + полиците)

(Компанията + Фирмата) (предлага  + дава възможност за + има като предложения) два (вида + типа + разновидности ):автокаско „Комфорт Плюс” и автокаско „Престиж”

Автокаско-2
Автокаско

„ПРЕСТИЖ” е (пълна + пълен пакет) (застраховка + полица + осигуровка), която (максимално + в пълен аспект + на максимум) (покрива + заплаща + обезпечава + обезщетява) (загубите + пораженията + щетите + последиците + повредите) на (собственика + шофьора + застраховния) при (инциденти + произшествия + премеждия). (Създадена + направена + измислена + проектирана) е за (собственици + водачи + шофьори + притежатели) на леки и товарни (автомобили + превозни средства) на (територията + местоположението + терена) на България и (отвъд + оттатък + извън граница). (Покрива  + Обезпечава + Поема грижа за + Заема се с + Обезщетява) (удари + сблъсъци  + поражения ) на паркинг от друга (кола + автомобил + превозно средство), (кражба + замъкване + похищаване) на (кола + автомобил + превозно средство), ПТП, (кражба + задигане + отмъкване) на аудио (техника + система) и други (щети + поражения + вреди + повреди + последствия). (Типичното + специфичното + характерното + отличителното) за автокаско „ПРЕСТИЖ” е (големият + немалкият + широкият + обширният) (обхват + обем + обсег)  от (страни + държави) от ЕС и ЕИП, както и членки на (споразумението + договора + контракта)„Зелена Карта”.

„Комфорт  Плюс” е (най-новото + последното) автокаско, което фирмата (предлага + дава като предложение + пуска като оферта).(Застраховката +  Полицата + Осигуровката) (покрива + плаща + обезпечава) (щети + поражения + счупвания + вреди) на (автомобили  + коли) от 2000 , 4000 до 6000лв. Между тези (цифри + числа) сам може да (определиш + решиш + уточниш + набележиш) (застрахователната + полисната) (сума + цена).

Не е (Необходима + нужна) (вградена + монтирана + приспособена ) алармена система или имобилайзер за сключване на автокаско „Комфорт Плюс”.

История на Автокаското

Още в (началото  + зората + първите години) на деветнадесети (век + столетие) във Франция, автокаско (застраховката + полицата + осигуровката) е била (считана + смятана + имана + определена) за (допълнителна + добавена + спомагателна)  защита на (автомобила + колата). (Представят + посочват) я (асоцирана + сравнена + оприличена + уподобена) с (каска + шлем). (Първоначално  + в началото + изначално + първоначално) каско (използвали + ползвали + употребявали )само (автомобили + коли +

Автокаско-12
Автокаско

превозни средства) с (повреден + увреден + счупен + поразен ) корпус, а в Испания (емблемата + знакът + символът) на първите такива(застраховки + полици била череп, защото casque на испански е именно това.

Компанията е френска (застрахователна + полисна + осигурителна ) (компания + фирма) на повече от (век + столетие). Въпреки, че е (прехвърлила + минала + задминала + отминала) тази творческа възраст, (фирмата + компанията) не спира да е креативна.

В (зората + началото + зародиша + пробуждането) на нейната (кариера + дейност), дружеството е (профилирана + специализирана + задълбочена + съсредоточена)в земеделските (застраховки + полици + осигуровки). След това (разширява + увеличава + разгръща) своята (дейност + работа) през годините. (Компанията + фирмата) (става + се утвърждава + се доказва) не само (водеща + първа + най-надеждната) в земеделските (полици + застраховки + осигуровки), но (предоставя + дава +предлага) (възможност + шанс + ултиматом + начин + способ ) за много други такива, както са автокаско (застраховките + полиците + осигуровките).

С какво сме по-(добри + качествени)

Автокаско-4
Автокаско

(Компанията + фирмата) (има + притежава)(принципи + идеи + вярвания, които (следва + спазва + прилага)( неотлъчно + стриктно + прецизно).

 • Не дава (прекалено + твърде + нереално) (много + доста) (обещания + увещания), но (винаги + по всяко време) (стои + изпълнява) зад казаното.

 

 • Друго (важно + значително + първостепенно + главно) (нещо + правило + принцип) е, че ние не (продаваме + търгуваме) (на всяка цена + задължително + непременно). (Вместо + В замяна на +Наместо)  това, (без значение + независимо + няма значение) автокаско или друга (застраховка + полица), фирмата (предлага + дава + има като предложение) най-доброто за (клиента + потребителя + ползвателя) си.

 

 • (Компанията + Фирмата) (търси + цели) (близост + сближаване + близка комуникация + задушевни отношения + допирни точки) със своите (потребители + клиенти + ползватели) като се (вслушва + в тях и  се (опитва + пробва + прави опити + гледа + има за цел) да (намери + открие + вземе) (най-правилното + най-адекватното + най точното + най-доброто + най-вярното) (решение + становище) на (конкретния + същия този + съответния + дадения + настоящия) (проблем. (Служителят + работещият + човекът отсреща) ще (изслуша + чуе + обърне внимание на) (клиента + потребителя + ползвателя) и  според исканията ще прецени кое автокаско  да предложи.

 

 • Компанията е (солидарна + съпричастна + коректна + добра)с всеки и (предлага + дава + предоставя + осигурява + подсигурява)на всички (качествено + подходящо + добро) обслужване.

Какви (Проблеми + затруднения + несгоди + неприятности + дертове) (решава + разрешава + преодолява) автокаското

Автокаско
Автокаско

(Непредвидени + Неочаквани + Изненадващи + Внезапни + Ненадейни) (инциденти + неприятности + несгоди + поражения) (съответно + също така + същевременноото + в същия аспект) (належащи + наложителни + спешни +неотложни) (проблеми  + неприятности + притеснения + несгоди) са често (занимание + предмет + работа + ангажимент) за автокаско (застраховката + полицата).  (Направи + сключи) ли я, човек може да (разчита + се осланя + лежи + има доверие + ) на (застрахователите  + застраховащите ) за (покриване + обезпечаване + компенсиране + плащане + възвръщане) на (всякакви + какви ли не + всевъзможни + разнородни + разнообразни) материални (щети + поражения + инциденти). Специалистите ни (предлагат + имат + дават като оферта) някои (много + доста + значително) добри (условия + предпоставки) за (комфорта  + удобството + )и (доброто + приятното + позитевното ) (настроение + състояние + дух)  на твоята (кола + автомобил + превозно средство).

Автокаско „ПРЕСТИЖ” например ти (дава + предоставя + предлага + ) (възможност + шанс + условие) да (работиш + комуникираш + общуваш + кореспондираш ) със (сервизи + ремонтни къщи), които ще ( използват  + употребяват + оперират + ремонтират с) (оригинални + маркови + автентични) (резервни  + спомагателни + авариини) (части + за (ремонт + поправка + реставрация + възстановка + оправяне) на (автомобила + превозното   ти средство + автомобилът) ти до 10 години от (датата + деня  + момента)на (производство + създаване + конструиране + сътворяване).

(Проверка  + преглед + оглед) на (система + схема) за ( сигурност + безопасност + защита + превенция + протекция)  и дори (инсталация + прибавяне + конструиране) на (допълнително + екстра + добавено) (съоражение + част + способ + пособие) за (определени + някои) (марки +емблеми), се (извършва + прави + изпълнява) по (програма + план + система) на автокаско „ПРЕСТИЖ”,  „Защитен Автомобил”.

Автокаско-5
Автокаско

(Най-новото + Последното) автокаско „Комфорт Плюс” е (изгодно + на изгодни цени + приемливо в ценови аспект) и (можеш + имаш възможност + би могъл) да си (избереш + подбереш) между автомобили от 2000 до 6000лв. (Покрива + Компенсира + Плаща за) (пожар + изгаряне), ( пътно транспортно произшествие + катастрофа), (счупване + трошене) на стъкла, (природни + атмосферни) (бедствия + влияния) и (кражби + престъпления).

С автокаско „Комфорт Плюс”  имаш право на две разсрочени вноски

 

Какви (ползи + дивиденти +изгоди + печалби + облаги + придобивки)ще ( има + вземе + придобие) (клиентът + потребителят + ползвателят) от автокаско

(Изборът  + алтернативата + вариантът + опцията) който може да направи между пълно автокаско, каквото е „ПРЕСТИЖ”  и (изгодно + благоприятно + добро )за всеки (предложение + оферта) като „Комфорт Плюс”, което е не по-малко (качествено + на ниво + добро). И двата (вида + типа + разновидности + разнородности) автокаско (покриват + плащат  + обезпечават + обезщетяват + възстановяват) (всевъзможни + всякакви + какви ли не + най-различни + най-разнообразни) (беди + несгоди + проблеми + неприятности + тревоги + нещастия), (застигнали + достигнали + връхлетели + нападнали) твоя (злочест + препатил + измъчен + горкия) (автомобил + кола + превозно средство). Всяка от (офертите + предложенията + възможностите) има своите (предимства +  силни страни + изгоди + преимущества + ползи + плюсове + привилегии) и всеки ще (намери  + открие + има ) това, което го (интересува + интригува + вълнува + му предизвиква интерес). (Вариантите + начините + опциите + пътищата) за (плащане + заплащане + внасяне на пари ) са (удобни + лесни + достъпни). И в двата случая (потребителят + клиентът + ползвателят) (спестява + икономисва + запазва)  пари и (притеснения + тревоги + излишни негативни емоции ). При автокаско „ПРЕСТИЖ” ,

Автокаско-6
Автокаско

(Застраховката + полицата + услугата) е (активна + в сила + работеща) (извън + отвъд + оттатък) България. Услугата (включва + има + предлага + предоставя) (всичко + всяко поражение), което едно автокаско може да (покрие + плати + покрие + обезпечи + възстанови). Не е (Нужно  + необходимо + наложително + задължително)сам да си (търсиш   + издирваш + ) (сервизи + ремонтни къщи + работилници), където ще ти (предложат + предоставят  + дадат ) (оригинални + маркови + фабрични + автентични) (авточасти + чости за кола), защото те са на (договор + споразумение + договорка) с (компанията + фирмата ). Така винаги ще (получиш  добиеш + имаш + притежаваш ) (възможно + по възможност) най-добрия материал за автомобила ти.

(Кандидати + желаещи + претенденти + ) и (потенциални + бъдещи + вероятни + евентуални +предполагаеми) кандидати за автокаско

 • Всеки, който има (автомобил + превозно средство + кола) и търси (изгодно + добро + приемливо) (предложение + оферта + план + автокаско) е (потенциален + евентуален + възможен + вероятен + хипотетичен) (клиент + потребител + ползвател ), (желаещ + искащ + готов за) автокаско.
 • Всеки (изстрадал + препатил + измъчил се +изтерзан + злочест) (шофьор + водач), чийто (автомобил + кола + превозно средство) е (претърпял + изтърпял + ) (злополука + инцидент + поражение + несполука + несгода + неприятна случка) вече (мечтае + бленува + изгаря от желание)за автокаско.
 • (Предвидлив + прозорлив + виждащ в переспектива) (водач + шофьор) на(автомобил + кола), който иска да се (подсигури + презастрахова).

  Автокаско
  Автокаско
 • (Собственик + стопанин + господар +) на (автомобил + кола + превозно средство), който не (иска + желае + дава зор) да (кара + шофира + управлява) , но друг (член + човек) на (семейството + рода+ фамилията) или (приятел + довереник + близък + другар) (управлява + кара + шофира + направлява) неговата (кола + автомобил + превозно средство). В този (случай + тази ситуация + тези обстоятелства), човек (проявява + изявява  показва + демонстрира) (сериозна + голяма + инициатива за автокаско.

 

Какво да (посъветваме + инструктираме + насочим) (клиента + потребителя + ползвателя) при (избора + подбора) на автокаско

(Потенциалният + Евентуалният +  Възможният  ) (потребител + ползвател + клиент) (трябва  + се налага) да (изчете + прочете до край + прегледа в детайл) абсолютно всичко, (свързано + обвързано) с (предложените + изложените + показаните) (застраховки + полици + осигуровки). След това ако (Поиска + Пожелае + Изяви желание + Прояви интерес) да се (обади + свърже със) на служител, за да (обсъди + поговори ) (офертите + предложенията + възможностите). (Служителят + Компетентният) ще му (даде + предостави) (съвет +.насока + напътствие + идея) Ако потенциалният потребител избере автокаско след прочита, също да се обади на фирмата.

(Факти + Истини + Случаи + Събития +  Случки)

През (Миналата +  Изминалата + Преминалата)  2017г.,( по случай  + по повод + с  излизането на) (новото + последното) автокаско „Комфорт Плюс”, фирмата (организира + направи +  проведе) (томбола + теглене), където (голямата + първата) (награда +  възнаграждение) беше гуми на (стойност + цена) 200лв. с ДДС. (Печелившите + Спечелилите + Победителите) са (обявени + представени) на 02.01.2018г.

(Томболата + Тегленето) по (случай + повод) автокаското не е (единственото + (събитие + случка + евент),(организирано + устроено + планирано). (Компанията + Фирмата) (участва + заема участие + има пръст  + е пряко замесена)в много (мероприатия + събития + евенти). (Партнира + Сътрудничи ) си с Френски културен институт.и е част от (събития + евенти + мероприятия) като „Нащта на музеите”.

„Нощта на музеите” (стана + се превърна + се утвърди като + Се наложи като) (традиция + обичай) , която се (провежда + прави + организира + спазва) всяка година около май месец. (Тогава + По това време) 50 музея в София отварят врати от 18:00 до полунощ.

(Компанията + Фирмата) е (организирала + устроила + направила)  Ден на блатотворителните социални дейности заедно със Българска Хранителна банка. Хората се (разделили + разпределили + разпръснали) на (групи + малки дружинки) и (посетили + навестили + гостували на + отскочили до + обиколили) (различни + разнообразни + разнородни) социални центрове, където се

Автокаско-7
Автокаско

(провеждат + организират +  извършват ) (занимания + занятия ) за хора със (специални + специализирани + специфични) (нужди + потребности + необходимости). (Голяма + Немалка + Сериозна +Мощна) (група + дружина + банда + формация) (посетили + навестили + отишли в +) Южен Парк и (възстановили  + реставрирали + реконструирали + реновирали +обновили + ремонтирали) много пейки и съоражения.

Народен фестивал на изкуствата в Пловдив и Изложбата на Роден в София.

С (Помощта + Подкрепата + Съпорта ) ни много хора (успяват + съумяват + им се удава) да се (докоснат + доберат + запознаят с) до най-(популярните + известните + знайните + именитите + знаменитите + изтъкнатите + прочутите) (творби + творения + произведения + сътворения) на Огюст Роден, (стъпили + дошли + пристигнали) на (родна + нашата)  (почва + земя).

Балабановата къща в Пловдив беше (домакин + посрещач) на абстрактната живопис на Роман Проняев и застрахователната (компания + фирма) (подкрепя това (събитие + евент + мероприятие + начинание)

 

Призив към действие!
Автокаското не е (Задължително + На всяка цена), но в (много + повечето) (случаи  + ситуации) е (наложително + неотложно + най-правилното решение). Автокаското няма да ти (докара + донесе ) (затруднение + трудност), а по-скоро ще бъде улеснение.

Автокаско-3
Автокаско

Освен (предложенията + офертите) за автокаско застраховка, в (сайта + страницата + онлайн платформата) ни може да (разгледаш  + видиш + прочетеш + хвърлиш едно око на) всички (възможни + показани ) (оферти + предложения) и да (избереш + подбереш + закупиш) най-добрата за теб. Компанията (предлага + дава предложения за) (всякакви + какви ли не) (възможности + опции + шансове)и лесно можеш да ги (откриеш.+ намериш)

За (какво + какви цели) ще (послужи + е полезно) автокаското и какво (представлява + означава + е значението му)
История на Автокаското

Какви (Проблеми + затруднения + несгоди + неприятности + дертове) (решава + разрешава + преодолява) автокаското

Автокаско (застраховките + полиците)

(Кандидати + желаещи + претенденти + ) и (потенциални + бъдещи + вероятни + евентуални +предполагаеми) кандидати за автокаско

С какво сме по-(добри + качествени)

Какво да (посъветваме + инструктираме + насочим) (клиента + потребителя + ползвателя) при (избора + подбора) на автокаско

(Факти + Истини + Случаи + Събития +  Случки)

Призив към действие!
Автокаското не е (Задължително + На всяка цена), но в (много + повечето) (случаи  + ситуации) е (наложително + неотложно + най-правилното решение). Автокаското няма да ти (докара + донесе ) (затруднение + трудност), а по-скоро ще бъде улеснение.