Бизнес консултиране

Бизнес консултиране

 

КАКВО Е БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ?

Бизнес консултирането е процес на подпомагане разтежа и развитието на даден бизнес, чрез предварително изгардена стратегия, която:

Бизнес консултиране-1
Бизнес консултиране
 • добавя стойност за фирмата и потребителя;
 • открива нови, високо ефективни бизнес възможностите;
 • развива управленските умения на екипа от мениджъри;
 • стимулира нарастване на продажбите;
 • оптимизира досегащните процеси
 • дефинира ясни задачи, изпълнявани от цялата компания;
 • създава важни партньорства;

От друга старна бизнес консултирането пести в дългосрочен план напразно изразходвани:

– труд

– време

– фнансови и др. ресурси

За да отличи един бранд от конкуренцията и за да постигне желаните печалби, бизнес консултирането трябва да разполага с набор от методи, които в дългосрочен план да изведат фирмата на лидерски позиции. Тук възникват 4 основни въпроса:

 • В коя пазарна ниша се намира бранда?
 • Кои са основните конкуренти?
 • Кое е УПП – Уникалното Предложение за Продажба на фирмата?
 • Какви компетенции или ресурси използва?

Когато става въпрос за анализиране на данни и подпомагане при взимане на ефективни решения, бизнес консултирането играе главна роля, а това от своя страна дава минимални разходи, за максималени резултати. Целта е фирмата да получи конкретен бизнес план, който може да включва следните етапи:

 • Проучване на пазара;
 • Справяне с конкурентите;
 • Достигане до максимален брой настоящи и потенциални клиенти;
 • Превръщане на идеите в инструменти за конкретни действия;
 • Изготвяне на маркетингова стратегия;
 • SEO оптимизация

Бизнес консултирането заема все по-важно място в една организация. Именно чрез него може да се направи дизайн (редизайн) и ефективна промяна на даден бранд. Един от начините е чрез стрес-тест, при който се откриват слабите места и възможност да се обърне необходимото внимание.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕТО

 

 1. Основните аспекти на външната среда зависят от:
 • Широкият обхват от фирми, които използват бизнес консутантските услуги в България, това определя и ръста на пазара на тези услуги;
 • Степентта на активност на предприемачите;
 • Световното развитие на бизнес консултирането;
 • Нивото на информираност за отделни организации
 1.   Основни аспекти на вътрешната среда:

  Бизнес консултиране-3
  Бизнес консултиране
 • Професионален опит на бизнес консултанта;
 • Портфолио на консултантският бранд;
 • Дългогодишни партньорства с водещи компании;
 • Оптималност при вземане на бизнес консултантски решения.

 

ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИАЯТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ПРИ БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕТО

 

Времето – За да се разреши един клиентски проблем е необходимо определено време за реакция. От това зависи какъв метод ще бъде използван и ако се гонят кратки срокове, най-често се използва експертно бизнес консултиране.

Трудовите ресурси – За по-ефективна работа в полза на потребителя, фирмата се възползва от услугите на подизпълнители, които са тясно специализитрани в определена сфера.

Финансовите ресурси – От бизнес консултиране обикновенно  имат нужда фирми, които стартират нов бизнес, имат проблеми с някои аспекти в своето развитие или са взели решение за разширяване на дейността си.

Степентта на компетентност – при разрешаване на даден казус, професионалният бизнес консултант задава въпроси, които не само да помогнат, но и да предотвратят бъдещи подобни прблеми.

ХРОНОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАТ БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

1.                 „Мълчаливи“ – родените преди 1946 г.

 • Обикновенно притежават собствена компания;
 • Проявяват лоялност във бизнеса и личните си отношения;
 • Финансово стабилни, планират дългосрочно, ползват се от услугите на бизнес консултанти;
 • Поемат ангажименти, които могат да изпълнят в срок

  Бизнес консултиране-4
  Бизнес консултиране
 • Имат доверие, предимно на фирми с доказан опит в областта на бизнес консултирането
 • Очакват високо качество;
 • Ценят положеният труд.
 1. „Многобройни“ – родените между 1946 – 1965 г.
 • Личностното им развитие е преоритет;
 • По-трудно се печели доверието им;
 • Имат положително отношение към бизнес консултирането, когато виждат убедителни резултати;
 • Екипният подход на работа за тях е позитив;
 • Възприемат новите технологии, като част от бизнеса, но са убедени, че те имат и отрицателни влияния;
 • Индивидуалисти;
 • Поддържат добри партньорства.
 1. 3. Поколението „Х“ – родените между 1966 – 1978 г.
 • Поведението им е „по-свободно“
 • Предпочитат да работят сами, но винаги търсят обратна връзка в сферата на бизнес консултантските услуги;
 • Взимат контролирани решения;
 • По-рядко заемат лидерски позиции;
 • Убедени са в позитивите на технологиите;
 • Ценят високо новите възможности на пазара и разчитат на детайлните анализи.
 • Не обичат риска, за това взимат решения с помоща на бизнес консултирането;
 • Предприемчиви.

БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

 

Бизнес консутирането у нас е неделима, главна част от Българсаката Асоциация на Управленските Асоциации (БАУКО). Нейните цели са:

Бизнес консултиране-2
Бизнес консултиране
 • Да регламентира и затвърждава позициите на бизнес консултирането, като част от управленското консултиране;
 • Да защитава итересите на бизнес консултантските организации;
 • Да определя етични и професионални стандарти в развитието на българските консултанти;
 • Да повишава професионалната квалификация;
 • Да дава възможност за обмен на опит между членовете на бизнес консултантските услуги;
 • Да интегрира международните добри практики;
 • Да съдейства при стартиране и развитие на нови фирми в сферата на бизнес консултирането в България;
 • Да гарантира качество, което да покрие очакванията на клиентите в сферата на бизнес консултирането.

БИЗНЕС КОНСУЛТАНТ

 

Всеизвестен е фактът, че бизнес консултирането има широк обхват на действие, като главните сфери, са:

 • Мениджмънт;
 • Маркетинг;
 • Финанси;
 • Управление на качеството;
 • Счетоводство;
 • Информационни технологии.

Според спецификата на всяка една от тези области, професионалният бизнес косултант трябва да има компетенции в:

 • Организацията на бизнес консултантските услуги;
 • Диагностиката на бизнеса;
 • Проектното управление;
 • Консултирането в сферата на качеството;
 • Управлението на връзки с потребителите;
 • Консултирането на човешките ресурси (HR;)
 • Управлението на ребрандинг в компаниите;
 • Ресърчинг;
 • Развитието на брандовата култура.
Бизнес консултиране-3
Бизнес консултиране

Не трябва да забравяме, че специфичното при добрият бизнес консултантант е не само умелото боравене с подходящи техники и методи, но и личната харизма която притежава, което може да бъде силно мотивиращо за всеки клиент. Без чар и обаяние и най-перфектните инсрументи, не биха донесли желаната промяна. Експерта по професионално бизнес консултиране е предопределен да помага на потребителя при оптимизирането на основните звена в неговият бизнес. Това разбира се е свързано с предварителна подготовка, взимане на правилните решения и реализация в рамките на изпълнимо кратки срокове. От своя страна, клиента знае, че специалиста в бизнес консултирането, на който могат да се доверят е квалифициран, притежава висок самоконтрол и е компетентен в няколко области. Ето и една от най-съществените стъпки при бизнес консултирането:

 

Swot анализът е необходим за да се информира бизнес консултанта за отношението на потребителите, служителите и мениджърите във вашата фирма и за да се проследи състоянието на вашата пазарна ниша. Тук основни са:

 • Силни страни на вътрешната среда – положителните аспекти на вашата компания
 • Слаби страни – възможни слабости във вътрешната организация
 • Възможности – всяка форма на развитие на вашата фирма, непосредствено свързани с външни фактори
 • Заплахите – възможни проблеми с конкурентите или други др. външни процеси

Всичко изброено по-горе потвърждава твърдението, че бизнес консултирането е сложен процес, който не само изгражда стратегия за развитието на вашата фирма, но и гарантира предодвратяването на подобни проблеми в бъдеще.

 

КАКВО Е БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ?

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕТО

ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИАЯТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ПРИ БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕТО

БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

БИЗНЕС КОНСУЛТАНТ