• Home
  • Боя за стена
  • Боя за стена история

Боя за стена история

(Правилния+Точния+Безспорния+ Твоя+Непоколебимия+Истинския+Коректния) (Избор+Подбор+Избиране) на
Боя за стена

(Понякога+Има случаи, когато+В определени моменти+Периодично+На определен период от време+От време на време) (Домът+Жилището+Мястото,където живееш) ти (Иска+Желае+Има нужда от+Нуждае се от+Плаче за+Моли за+Настоява за) (Промяна+Смяна+Подмяна+Разнообразяване) на (Цвета+Баграта+Краската+Разцветката) и това, с което (Трябва+Си длъжен) да (Започнеш+Дадеш старт+Поставиш начало) е боя за стена. Освен самото (Освежаване+Ободряване+Разкрасяване) на твоето (Жилище+Дом), (Местиш+Преместваш+Отиваш+Нанасяш+Пренасяш) ли се на друго (Място+Жилище), боята (Задължително+Непременно+Без съмнение+Безспорно+Несъмнено+Със сигурност) трябва да (Мине+Разпише+Уважи) по (Новата+Сегашната) стена.

Какво (Представляват+Са) и за какво (Служат+Каква е задачата им+В какво се изразява дейността им+ Какво им е предназначението+За какво се ползват+Каква роля играят+Каква е мисията им)

Боите за стена на CAP Arreghini са

Боя за стена-1
Боя за стена

(Изработени+Направени+Създадени+Изготвени+Сътворени+Произведени+Съставени) от най-(Висококачествени+Добри+На високо ниво+Висока класа+Надеждни) (Материали+Суровини+Средства+Съставки+Елементи).(Насочени+Създадени са за+С цел са да служат на+С идея са д вършат работа на+С акцент са към+Обект са на внимание от страна на) са както към (Професионалисти+Бояджии+Майстори+Специалисти+Профилирани занаятчии), така и към (Хора+Клиенти+Купувачи+Покупатели+Ползватели+Купуващи+Кондуматори), които сами (Желаят+Искат+Имат желаие+Смятат+Са решили+Изявяват интерес+Са заинтересовани) да (Придадат+Донесат+Докарат+Доведат+Префасонират) на (Дома+Жилището+Там, където живееш) си нов (Изглед+Облик+Лице+Външен вид+Израз+Излъчване+Визия+Вид).
Боята за стена (Оцветява+Обагря+Боядисва+Дава цвят на+Освежава+Прибавя нови краски към) (Помещението+Мястото+Там, където живееш) ти и (Придава+Дава+Носи+Подарява+Донася+Се стига до) (Желаното+Исканото+Търсеното+Очакваното+Жадуваното+Чаканото+Мечтаното) от теб (Усещане+Чувство+Емоция+Възприятие+Асоциация).

(Различните+ Разнородните+Разнообразните+Разноликите+Многообразните+Пъстроцветните+Големият набор от видове) боя за стена.

Според (Желанието+Това, което търси+Това, което иска+Обекта на търсене+ Предпочитанието+Намерението)си, човек може да (Избере+Подбере+Направи избор+Реши +Набележи+Да се ореантира+Да се спре на) между (Продукти+Стоки+Артикули+Бои+Материали) с (Доказано+Гарантирано+Сигурно+Несъмнено+Безспорно+Потвърдено+Неоспоримо) (Качество+Клас+Ниво). Всеки от тях (Притежава+Носи със себе си+Има+Е носител+Е сам по себе си уникален със) своя (Собствена+Лична+Характерна+Типична за него+Специфична+Неповторима) (Характеристика+Черта+Особеност+Специфика+Белег).

PROFESSIONALESATIN е емайллак, (Създаден+Направен+Съствен+Сътворен+Произведен+Изграден+Базиран на) на(База+Основа) ванил-ацетатни смоли и (Светлоустойчиви+Издържащи на светлина+Слънцезащитни) (Пигменти+Покрития), които (Гарантират+Са гарант+Са доказателтво за+ Са сигурна причина за+Уверяват в) (Издръжливостта+Устойчивостта+Коравостта+Твърдостта+Резистентността+Способността да издържа на) му при (Всякакви+Всички+Какви ли не+Най-различни+Разнообразни) (Атмосферни+Времеви) (Условия+Ситуации+Състояния+Смущения+Промени) (Навън+Отвън+На открито).(Притежава+Има+Характеризира се с+Отличава се с) висока финост и е (Подходящ+Пригоден+Спкойно може да се ползва+Добър е +Става) за (Дейност+Работа+Боядисване) вътре в (Помещението+Мястото+Вътрешността на сградата+Вътре в постройката). (Покритието+Слоят+Пластът+Боята) е с (Висока+Голяма+Не малка+Сериозна)(Твърдост+Коравост+Устойчивост+Здравина) и (Защитава+Протектира+Предпазва+Щит е срещу+Превенция е от) от (Проникване+Вмъкване+Навлизане+Разпространение) на петна и мръсотия.

Боя за стена-1
Боя за стена

K81 UNIVERSALE е акрилна боя,(Подходяща е+Добра за+Благоприятна е за+Пасва за) за (Украса+Декорация) и е (Защитена+Предпазена+Протектирана+Притежава защита от) от (Различни+Разнородни+Разнообразни+Най-различни+Променливи+Непостоянни) (Атмосферни+Времеви+Климатични+Природни) (Влияния+Въздействия+Смени на времето+Действия) в (Разнообразни+Разнородни+Разнолики+Разнопосочни) (Райони+Места+Региони+Области+Участъци+Площи+Терени). (Съвместима+Добре работи с+Пасва на+Комбинира се с+Нагажда се към+Слива се с) с цимент и армиран бетон.(Съставена+Изработена+Изградена+Създадена+Съградена+Направена) е от акрилна смола. (Нанася+Боядисва се+Наслагва се+С нея се борави+Влиза в експлоатация) се (Лесно+Без големи усилия+Без затруднения+Не особено трудно), дишаща е и е (Подходяща+Подхожда на+Става за+Пасва на+Може да се използва за+Надеждна е за) за (Всякакви+Всички+От всеки вид+Различни+Разнообразни) (Видове+Типове) (Основи+Бази+Подпори+Подножия).

(История+Начало+Основи+Произход+Зараждане) на боите за стена

Боята за стена (Съществува+Я има+Е на този свят+Се използва) буквално от (Незапомнени+Древни+Отдавнашни+Прастари) времена и се е (Използвала+Се е прилагала+С нея се е работило+Служила е+Влизла е в употреба) по най-(Разнообразен+Разнообразен+Разнороден+ Различен+Неповторим) начин. Още (Древните+Старите) египтяни са (Изрисували+Изографисвали+Украсявали+Разкрасявали+Творели са на) стените си с най-(Различни+Разнообразни+Разнолики+Разноцветни+Разнородни) (Рисунки+Картини+Йероглифи+Знаци+Символи+Изображения), знаци и кодове. Почти всички (Оцветени+Са в цвят+Обагрени+Боядисани+Изографисани).
Историята на боите за стена във фирмата започва през 1950 година. Адолфо Арегини, художник, бояджия и реставратор (Стига +Достига+Прави+Заключва+Решава) до (Извода+Заключението+Решението+Осенението+Прояснението), че ако си

боя за стена-6
боя за стена

(Произвежда+Създава+Прави+Майстори) сам (Продуктите+Материалите+Суровините+Боите+Артикулите), това ще (Подобри+Ще подейства положително+Усъвършенства) (Качеството+Нивото) на (Дейността+Работата+Занаята+Поминъка+Професията) му.Така Адолфо (Основава+Слага началото+Полага основите на+Създава+Започва+Заема се с+Се захваща с) (Собствен+Личен+Свой+Негов+Частен) (Бизнес+Търговия+Дейност), който (Тръгва+Потръгва+Поема) (Успешно+С успех) и освен боите за стена, (Фирмата+Фабриката+Производителят+Компанията+Предприятието) започва да (Произвежда+Създава+Прави+Изгражда) латекси и много други подобни неща. През 1988 CAP Arreghini става акционерно дружество. (Днес+В наши дни+На днешна дата) (Компанията+Фирмата+Дружеството+Фабриката+Предприятието+Производителят) се (Управлява+Води+Менажира+Стопанисва+Предвожда+ Е отговорност на) от двете дъщери на Арегини, Розанна и Джиолла. У нас (Фирмата+Производителят+Предприятието+Дружеството+Фабриката) (Има+Притежава+Е собственик+Държи+Отговаря за+Носи отговорност за) два магазина.Те се (Намират+Помещават+Са разположени+Се позиционират) в София и Пловдив.

Какво (Прави+Определя+Оценява+Окачествява+Категоризира) (Продуктите+Стоките+Артикулте+Боите+Материалите+Нещата) ни по-(Добри+Качествени+Висок клас) от (Останалите+Аналогичните+Подобните)

(За разлика+Различно+Противно+Несъответстващо+В разрез с+Нееднакви) от (Много+Не малко+Голям брой) (Други+Подобни+Аналогични) (Фирми+Предприятия+Фабрики+Компании), не (Щадят+Пестят+Икономисват+Не се скъпят за ) (Средства+Материали+Усилия) за (Научни+Академични) (Изследвания+Проучвания+Анализи+Изучавания+Разследвания), (Помагащи+Допринасящи+Които са в помощ+Влияещи позитивно) на (Продуктите+Артикулите+Боите+Материалите+Стоките) да (Подобряват+Напредват в+Да достигат по високо ниво в+Да надграждат) (Качеството си+Класата+Нивото), (Практичността+Приложимостта+Полезността+Лесната употреба) и да (Опазват+Защитават+Да се грижат+Да обръщат внимание+Да предпазват) околната среда.

Ние сме (Известни+Популярни+Познати+Се славят+Са прочути) с (Ползването+Боравенето с+Използването) на (Изцяло+Напълно+Абсолютно+Без изключение+Цялостно+Изключително) (Натурални+Естествени+Органични+Природни+На естесвена основа) (Материали+Суровини+Съставки+Части+Средства+Елементи) в

Боя за стена-4
Боя за стена

(Практиката+Дейността+Работата+Производството+Направата)си. Боята за стена и (Другите+Останалите) (Продукти+Стоки+Артикули+Произведения) са (Създадени+Изградени+Направени+Съставени+Сътворени+Произведени+Са произлезли) от смоли на водна основа. Дишащи са и лесни за нанасяне. Боите са (Адаптивни+Нагаждат се+Притежават гъвкавост+Устойчиви са) към (Всякакви+Всички+Най-различни+Най-разнообразни+Непредвидени+Екстремни) (Условия+Промени във времето+Климатични изменения+Непостоянство в климата) и дори (Предпазват+Защитават+Превенция са от+Пазят+Щит са от) от (Различни+Разнообразни+Разновидни+Разнородни+Променливи+Менящи се) (Атмосферни+Климатични+Времеви) (Влияния+Отражения+Действия+Въздействия).

Какви (Проблеми+Затруднения+Неприятности+Притеснения+Грижи) (Решават+Се справят+Са отговор) (Продуктите+Стоките+Артикулите) ни

(Първостепенната+Първоначалната+От първо значение+На първо четене+Най-належащата+Първата) (Задача+Мисия+Работа) на боята за стена, която (Клиентът+Купувачът+Потребителят+Покупателят+Ползвателят+Консуматорът) (Избере+Подбере+Реши да купи) е да (Смени+Промени+Подмени+Реновира+Видоизмени) (Цвета+Багрите+Окраската) на (Дома+Жилището+Огнището) му по негов (Вкус+Предпочитание+Тертип+Избор+Спрямо своето виждане+По свой начин).Това (Продуктите+Стоките+Произведенията+Артикулите+Боите) ни се (Изпълняват+Правят+Осъществяват+Извършват+Реализират) (Съвестно+Грижливо+Безпроблемно) и (Резултатът+ Постигнатото+Постижението+Плодът на

Боя за стена-5
Боя за стена

труда+Направеното+Сътвореното+Създаденото)винаги е (Добър+Задоволителен+Според желанието на клиента+Това, което си е представял потребителят). Не по-малко (Важен+Значителен+Сериозен+Належащ+Спешен) (Проблем+Притеснение+Трудност+Затруднение+Задача), (Решен+На който намира решение) от (Продуктите+Артикулите+Стоките+Произведенията) на (Фирмата+Компанията+Дружеството+Предприятието+Производителя) е (Опазването+Грижата+Съхранението+Запазването) на човешкото здраве и (Грижата+Опазването на+Пазенето на+Протекцията на) за околната среда. Тази (Мисия+Задача+Цел) е (Основна+Базова+Есенциална+На първо място+Най-важна+Екзистенциална) за (Компанията+Фирмата+Дружеството+Предприятието+Производителя) ни я (Следва+Изпълнява+ Извършва+Осъществява+Реализира)съвестно.

Какво (Представляват+Са) и за какво (Служат+Каква е задачата им+В какво се изразява дейността им+ Какво им е предназначението+За какво се ползват+Каква роля играят+Каква е мисията им)
(Различните+ Разнородните+Разнообразните+Разноликите+Многообразните+Пъстроцветните+Големият набор от видове) боя за стена.
(История+Начало+Основи+Произход+Зараждане) на боите за стена
Какво (Прави+Определя+Оценява+Окачествява+Категоризира) (Продуктите+Стоките+Артикулте+Боите+Материалите+Нещата) ни по-(Добри+Качествени+Висок клас) от (Останалите+Аналогичните+Подобните)
Какви (Проблеми+Затруднения+Неприятности+Притеснения+Грижи) (Решават+Се справят+Са отговор) (Продуктите+Стоките+Артикулите)ни